Positivt barnehagemiljø

Positivt barnehagemiljø

I Løvås barnehage er vi bevisste voksenrollen og viktigheten av å gi barna omsorg. Når barna blir godt kjent med alle omsorgspersonene, blir de trygge på at de er tilstede. Ved å være engasjerte og aktive voksne som er der barna er, kan vi observere enkeltbarn og barnegruppa som helhet. Vi får muligheten til å ta tak i situasjoner som oppstår, og kan støtte og gi råd når det er behov for det. 


Vi jobber systematisk med sosial kompetanse for å forebygge mobbing; både i samling, under måltider, i aktiviteter og i lek. Vi har fokus på at barna skal lære å sette grenser for seg selv, at de skal være gode lekevenner, at de skal inkludere andre, at de skal stå opp for hverandre og at de skal si ifra til en voksen ved behov.


Barnas lek er viktig og blir tilrettelagt for både inne og ute. Leken er en viktig arena for vennskap og sosial samhandling, og alle skal få mulighet til å leke med andre. De voksne fordeler seg der barna er, er aktive i leken der det er naturlig og veileder ved behov.


Språket er en vesentlig faktor for at barna skal kunne samhandle med hverandre og delta i fellesskapet. Vi tilrettelegger for å støtte opp om barnas språk gjennom dagen; som små lekegrupper, mindre grupper ved måltid, høytlesning, lydbøker og sang. Vi arbeider også med "å by barnet opp til dans", som er strukturert ordlæring.

Godt foreldresamarbeid er en forutsetning for at barna får en trygg og god hverdag, og gjennom arrangementer gir vi foreldrene økt mulighet til å bygge relasjoner også utenfor barnehagen. For å styrke foreldresamarbeidet og bidra at familiene kan bli bedre kjent med hverandre, har vi ulike foreldrearrangementer der de inviteres til barnehagen.

I tillegg til foreldremøter og dugnader har vi;


  • Oktober: FN-kafé
  • Desember: Lucia-konsert og hentegløgg
  • Mars/apil: Påskefrokost
  • Juni: sommerfest